Za delovne zvezke naših šoloobveznih otrok v Sloveniji odštejejo precej različne zneske. In žal ta gradiva finančno najbolj bremenijo prav starše v Pomurju.

Medtem ko so učbeniki v Sloveniji na voljo za izposojo v šolskem učbeniškem skladu in tako brezplačni, delovne zvezke v vrednosti do 30 evrov na učenca v prvem razredu krije Ministrstvo za šolstvo, v preostalih razredih pa so plačljivi. 

Sama izbira gradiva je prepuščena učiteljem oziroma strokovnim aktivom, vendar pa je za njihovo skupno nabavo potrebno še soglasje Sveta staršev. 

Področje ureja Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov:

12. člen 

 (1) Za potrebe učbeniškega sklada šola nakupi nove učbenike, nadomesti iztrošene, odkupljene ali uničene učbenike in učna gradiva za prvi razred oziroma dokupi potrebne manjkajoče izvode.

(2) Osnovna šola zagotovi z učbeniškim skladom izposojo učbenikov in učnih gradiv za prvi razred vsem učencem prvega razreda.

( … )

(4) Strokovni aktiv učiteljev, ki poučuje razredni pouk, posamezni predmet oziroma strokovni modul v razredu, letniku ali programu, predlaga ravnatelju izbor učbenikov in učnih gradiv za prvi razred za prihodnje šolsko leto na podlagi Kataloga potrjenih učbenikov. Ravnatelj o izboru učbenikov za naslednje šolsko leto odloči najkasneje do konca meseca maja tekočega šolskega leta.

(5) Strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v prihodnjem šolskem letu, najkasneje do konca meseca maja tekočega šolskega leta. Ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole, najkasneje do 10. junija tekočega šolskega leta, nato določi seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, najkasneje do 15. junija tekočega šolskega leta.

Toda ker o količini in izbiri delovnih zvezkov po strokovni presoji odločajo učitelji, med posameznimi aktivi oziroma konci Slovenije prihaja do precejšnjih odstopanj v končnih stroških staršev.

Dobrodošel in uporaben pregled nad stanjem zagotavlja Zveza aktivov svetov staršev. Ta je podatke o cenah delovnih zvezkov marca letos objavila že sedmo leto zapored. 

Obdelali so podatke s 119 šol iz 13 različnih aktivov (26 odstotkov slovenskih osnovnih šol) ter ugotovili, da so razlike med šolami v skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in njihovem številu upoštevajoč vseh devet razredov bile velike.

Kot je razvidno iz grafa s podatki za šolsko leto 2017/18 pa v povprečju največ odštejejo prav starši pomurskih učencev.

ASSLOŠ – Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol
ASSOŠDKR – Aktiv svetov staršev osnovnih šol domžalsko-kamniške regije
ASSUEŠL – Aktiv svetov staršev upravne enote Škofja Loka
ASSMOŠ – Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol
ASS-OK – Aktiv svetov staršev obalno-kraške regije
ASSZOŠ – Aktiv svetov staršev zasavskih osnovnih šol 
ASSKOŠ – Aktiv svetov staršev koroških osnovnih šol
ASSNOŠ – Aktiv svetov staršev notranjskih osnovnih šol 
ASSPOŠ – Aktiv svetov staršev pomurskih osnovnih šol
ASSOŠPK – Aktiv svetov staršev osnovnih šol pod Krvavcem
ASSZG – Aktiv svetov staršev Zgornje Gorenjske
ASSGAVOŠ – Aktiv svetov staršev goriških, ajdovskih in vipavskih osnovnih šol
ASSUEG – Aktiv svetov staršev upravne enote Grosuplje
ASSZSpOŠ – Aktiv svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol
ASSZDR – Aktiv svetov staršev zahodno dolenjske regije
ASSP – Aktiv svetov staršev Posavja in 
ASSOŠCR – Aktiv svetov staršev osnovnih šol celjske regije

Tekom osnovnošolskega izobraževanja razlika v primerjavi s povprečjem vseh sodelujočih šol v Sloveniji nanese na 103,86 evra, v primerjavi z najnižjim povprečnim seštevkom aktiva v državi pa kar 191,47 evra

V devetih letih za delovne zvezke starši otrok v Zgornje severnoprimorskih osnovnih šolah torej odštejejo skoraj dvesto evrov manj kot pomurski starši.

Zmanjšanje gre deloma pripisati prav vlogi svetov staršev v postopku oblikovanja nabora gradiv in njihovim opozorilom. Še vedno pa ne gre zanikati velikih razlik med posameznimi konci Slovenije. 

»Zastavlja se vprašanje, ali obstaja nabor DZ, ki bi jih v učnem procesu z lahkoto pogrešali in brez njih prav tako kakovostno izvedli učni proces ter zato predstavljajo nepotrebno učno in finančno breme. To vprašanje predstavlja za vse deležnike svojevrsten izziv, ki je zelo tesno povezan s kakovostjo učnih gradiv. 

Strokovna analiza nekaterih delovnih zvezkov na Zavodu za šolstvo in napovedano zbiranje (in verjetno analiza) cen učnih gradiv na pristojnem ministrstvu sta zagotovo koraka v pravo smer pri soočanju s tem izzivom. Upamo, da bosta obe instituciji na začeti poti vztrajali in vzpostavili učinkovit sistem spremljanja in izboljševanja kakovosti ter racionalne rabe DZ,« so med ugotovitvami minulega šolskega leta zapisali v Zvezi aktivov svetov staršev.

Ob tem pa pozdravljajo tudi prakso Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, ki vsako leto objavi priporočila za izbor učbenikov in drugih učnih gradiv.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice