Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka 2018. Na voljo 6,5 milijona evrov, za vzhodno kohezijsko regijo 4,34 milijona evrov.

Predmet razpisa, v katerem je na voljo 6,5 milijona evrov sredstev, je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani Odbora Visokih predstavnikov programa Eureka ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj Eureka.

»Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo,« je zapisano v razpisu.

Spodbujati inovacije

Gre za subvencije, ki so torej namenjene podjetjem, ki nove, inovativne produkte razvijajo v sodelovanju z vsaj enim tujim partnerjem. Končni cilj vsakega projekta mora biti nov izdelek, postopek ali storitev. Se pa preko slovenskega razpisa sofinancira zgolj slovenski del projekta, medtem ko se mora tuji partner za subvencijo prijaviti v svoji državi:

»Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja.«

Kakšni so pogoji?

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost. Pogoji so med drugim tudi:

- delež enega partnerja in delež vrednosti projekta iz ene države ne sme presegati 75 odstotkov celotne vrednosti projekta, 
- načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja je lahko največ 36 mesecev,
- cilj projekta (nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta,
-prijava in poročanje morata biti izvedena v slovenskem jeziku, razen, kjer je izrecno navedeno drugače,
- EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
- EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na ta javni razpis,
- Operacija / EUREKA projekt naslavlja ustrezne ciljne skupine,
- v primeru EUREKA grozdov mora biti projekt na ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z morebitnimi spremembami) že pred prijavo na ta javni razpis.

Velika podjetja 40 odstotkov, ostala 50

Sredstva so razdeljena glede na kohezijsko regijo. Vzhodnemu delu, kamor spada tudi Štajerska, je namenjeno 4.340.748,11 evrov, za projekte iz zahodne kohezijske regije pa 2.117.498,80 evrov.

»Višina sofinanciranja za velika podjetja znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov, za mikro, mala in srednja podjetja pa 50 odstotkov. Maksimalna vrednost sofinanciranja je 300 tisoč evrov, in sicer za projekt, ki traja skupno 36 mesecev oziroma največ 100 tisoč evrov za 12 mesecev izvajanja projekta v kolikor se projekt izvaja v Kohezijski regiji zahodna Slovenija. Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija višina sofinanciranja ni omejena,« so zapisali.

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2019, 2020, 2021 in 2022, prijave pa je potrebno oddati do 11. julija 2018.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice