Foto: Facebook ZRS Bistra
Pripojitev javnega zavoda Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj k javnemu zavodu Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj.

Na 17. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj so potrdili predlog, da se javni zavod Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj z dnem vpisa v sodni register pripoji k javnemu zavodu Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj.

Od zdaj naprej bo del Bistre

Javni zavod Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj s pripojitvijo preneha obstajati kot samostojna pravna oseba in postane del prevzemnega javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj.

Z dnem pripojitve prevzemni zavod prevzame:

  • vsa finančna sredstva, vse premično in nepremično stvarno premoženje v lasti Mestne občine Ptuj, ki ga je do dne pripojitve uporabljal in upravljal prevzeti zavod in druga sredstva v lasti, uporabi in upravljanju prevzetega zavoda,
  • vso njegovo dokumentarno, arhivsko in drugo gradivo,
  • dejavnosti, ki jih je na dan učinkovanja tega sklepa opravljal prevzeti zavod,
  • vse delavce, ki imajo na dan pripojitve sklenjeno delovno razmerje v prevzetem zavodu,
  • pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerjih, ki jih bodo imeli delavci pri dosedanjem delodajalcu na dan pripojitve, preidejo na prevzemni zavod, razen tiste, ki se nanašajo na mandat vršilca dolžnosti poslovodnega organa prevzetega zavoda, ki mu s pripojitvijo predčasno preneha mandat.

Kot bilančni presečni datum za pripojitev je določen 1. oktober 2024. Primopredajo bodo opravili najkasneje v 30-ih dneh po tem datumu.

Ideje o reorganizaciji in združevanju ptujskih zavodov so že dolgo prisotne

V predlogu sklepa o pripojitvi so na občini zapisali: »Ideje o reorganizaciji in združevanju zavodov v Mestni občini Ptuj so že dolgo prisotne, saj delo na tem področju ni optimizirano in racionalno. Glavni zasledovani cilj reorganizacije in prevzemanja zavoda je boljša izraba finančnih in kadrovskih virov ter premoženja.«

Mestna občina Ptuj pričakuje pozitivne učinke povezave obeh zavodov na področju pridobivanja sredstev iz državnih razpisov ter samega razvoja, pripojitev pa ne povečuje izdatkov občinskega proračuna.

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je po sprejetju predloga na mestni seji o pripojitvi povedala: »Ta REVIVIS je bil vzpostavljen samo zato, da smo lahko imeli to visoko šolo. Včasih še je izvajal razpis, zdaj še niti tega več ne, zdaj gre razpis direktno iz mestne občine, direktno iz proračuna in smo nekako imeli svet zavoda, ki je bil bolj ali manj sam sebi namen.«

Gajšek je poudarila, da so našli dobro rešitev in ga pripojili k Bistri. »Mislim, da tukaj se lahko pokažejo neke pozitivne sinergije,« je še dodala.

Starejše novice