Foto: Tim Vengust
Mestna občina Ptuj je v maju objavila javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2024. Za prijavo na razpis imate časa samo še nekaj dni.

Mestna občina Ptuj je v maju objavila javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2024.

Na razpis se lahko prijavite do 27. junija.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja z namenom ohranjanja zgodovinskega mestnega jedra Ptuja.

Kdo lahko sodeluje v razpisu?

Upravičenci ali prejemniki sredstev po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki so lastniki in solastniki stavb ali delov stavb v starem mestnem jedru Ptuja, ki so predmet obnove in prenove stavb.

Dobite lahko do 40 odstotkov višine pogodbenih del

Višina razpoložljivih sredstev v letu 2024 znaša 30.000 evrov.

Sredstva se dodelijo na podlagi meril, ki so navedena pod šesto točko razpisa in si jih lahko pogledate na spletni strani Mestne občine Ptuj.

Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lahko do največ 40 odstotkov višine pogodbenih del, kar je razvidno iz računa izvedenih del, ki ga upravičenec priloži zahtevku za izplačilo sredstev.

Proračunska sredstva se dodelijo na osnovi solastniških deležev stavbe, ki pripadajo upravičencem do sredstev.

V posameznem primeru se lahko dodeljena sredstva nakažejo direktno na račun izvajalca del. V tem primeru se z izvajalcem sklene neposredna pogodba. Pogodbo morata podpisati tako upravičenec kot tudi izvajalec gradbenih del.

Kakšni so dodatni pogoji za dodelitev proračunskih sredstev?

Vlogo za dodelitev proračunskih sredstev lahko oddajo fizične in pravne osebe, ki ob splošnih pogojih izpolnjujejo tudi naslednje dodatne pogoje: 

  • da so lastniki ali solastniki stavb v starem mestnem jedru Ptuja in imajo do Mestne občine Ptuj poravnane vse finančne obveznosti,
  • da je stavba razglašena za kulturno dediščino,
  • da se stavba nahaja v starem mestnem jedru, kar je določeno po Odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje P11-C1 Staro mestno jedro Ptuja,
  • da dela morajo biti opravljena po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
  • da bo prejemnik sredstev obnovil fasado in/ali streho stavbe v celoti.

V primeru etažnega lastništva oziroma solastništva na stavbi je potrebno priložiti izjavo, da se etažni lastniki oziroma solastniki strinjajo z izvedbo.

Etažni lastniki oziroma solastniki kot prosilci morajo predložiti izjavo upravnika stavbe ali ustreznega števila solastnikov ali etažnih lastnikov stavbe, da se investicija izvaja oziroma bo izvedena najkasneje do predložitve zahtevka.

Posamezne vloge bodo točkovane na podlagi meril, podanih preko točkovnika. Večje število zbranih točk, pomeni višji odstotek sofinanciranja vrednosti pogodbenih del, a največ do 40 odstotkov vrednosti pogodbenih del.

Višino zneska po posamezni vlogi bo določila komisija, glede na število vlog, število točk in razpoložljiva proračunska sredstva.

Dodeljena sredstva bodo izplačana še letos

Dodeljena sredstva bodo upravičencem izplačana v letošnjem letu in morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025.

Rok za oddajo vloge že čez nekaj dni

Rok za oddajo je začel teči naslednji dan po objavi javnega razpisa in se zaključi 27. junija.

Vloge morajo biti dostavljene do vključno 27. junija po pošti priporočeno na naslov Mestne občine Ptuj ali osebno, v sprejemno pisarno Mestne občine Ptuj najkasneje do 27. junija, do 15.00.

Komentarji (1)

Stanovalec ptuja (ni preverjeno)

Pa kaj se te sprdavatecejw tricetrt stanovanj v mestu ter Prešernovi ulici prazna.. a ljudem pa jih nebi dali. Tam nam davajo stalne v bloku ko se imajo svinje večje stalunce kot mi ta stanovanja.. gnijemo na 10 kvadratnih sramota

Starejše novice