Slika je simbolična.
Graditeljem dobro znana izjema so dopustna odstopanja.

Gradbeni zakon eksplicitno ne definira skladne gradnje, temveč opisuje neskladno gradnjo.

To je objekt, ki ima pravnomočno gradbeno dovoljenje, vendar se gradi ali je zgrajen v nasprotju s pogoji tega dovoljenja, čeprav je tehnično možno, da ga uskladimo z dovoljenjem, pri čemer ne gre za dopustna odstopanja.

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor so za Žurnal24 pojasnili, da je gradnja skladna z dovoljenjem, če je izvedena v skladu z njegovimi pogoji in zakonsko dovoljenimi manjšimi odstopanji.

Dopustna odstopanja so:

- skladnost objekta in gradbene parcele z veljavnim prostorskim aktom ali lokacijsko preveritvijo. Sprememba ne vpliva na soglasja sosedov ali pravice strank.
- odstopanje je skladno s predpisi mnenjedajalcev.
- se ne spreminjata klasifikacija in razvrščanje objekta.

Specifična dopustna odstopanja vključujejo:

- horizontalni premik objekta do enega metra.
- povečanje zunanjih mer (širina, višina, dolžina) do 0,5 metra.
- sprememba ničelne kote pritličja do 0,5 metra.

Vsa ta odstopanja je treba evidentirati v gradbenem dnevniku, večja pa zahtevajo nov ali spremenjen projekt. Če odstopanja vplivajo na mnenja mnenjedajalcev, je potrebno pridobiti nova mnenja.

Gradnja manjšega objekta

Zakon ne določa spodnje meje velikosti objekta, kar pomeni, da graditelj lahko zgradi manjši objekt, kot je predvideno v dokumentaciji, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji in ni vpliva na mnenja mnenjedajalcev.

Gradbeno dovoljenje daje pravico, ne pa obveznosti za gradnjo določenih objektov, kot so nadstrešnice ali kolesarnice. Izjema so objekti, ki pogojujejo gradnjo osnovnega objekta, kot so infrastrukturni vodi ali oporni zidovi.

Gradnja manjšega objekta ali izpustitev nekaterih delov, razen tistih, ki so nujni za osnovni objekt, ne pomeni neskladne gradnje in ne ovira pridobitve uporabnega dovoljenja.

Starejše novice