Vir: Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj je objavila javni dražbi za prodajo dveh nepremičnin.

Mestna občina Ptuj je na svoji spletni strani in na portalu nepremičnine včeraj, 17. aprila, objavila javni dražbi za prodajo nepremičnin Mestne občine Ptuj.

Nepozidana stavbna zemljišča

Javni dražbi bosta potekali za nepozidana stavbna zemljišča 3453/1 in 3453/2, 3453/3, vse katastrska občina 400 Ptuj, Četrtna skupnost Breg - Turnišče.

V Sklop 1 spada nepozidano stavbno zemljišče, katastrska občina 400 Ptuj parcela 3453/1 s površino 857 kvadratnih metrov. Izklicna cena je 30.000 evrov. Najnižji znesek višanja je 500 evrov

V Sklop 2 spadata nepozidani stavbni zemljišči, katastrska občina 400 Ptuj parceli 3453/2 in 3453/3 skupne površine 864 kvadratnih metrov. Izklicna cena je 30.000 evrov in tudi tukaj je najnižji znesek višanja 500 evrov.

Kakšna je namenska raba zemljišč?

Predmetne nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih zemljišč in so del območja četrtne skupnosti Breg -Turnišče, kjer je podrobna namenska raba za stanovanjske površine, namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi.

Območje je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov, objektov za občasno ali stalno bivanje ostarelih oseb, otrok, študentov in drugih socialnih skupin in varstvo otrok ter gradnji ne-stanovanjskih objektov in gradbeno inženirskih objektov, če so ti namenjeni dopustnim dejavnostim v območju ter enostavnim in nezahtevnim objektom za lastno rabo.

Vir: Mestna občina Ptuj

Reklamacije ne bodo upoštevane

Nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajajo se po načelu »videno - kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. 

Kupec bo s sklenitvijo pogodbe izrecno potrdil, da je seznanjen z dejanskim in pravnim stanjem predmetnih nepremičnin, zato iz tega naslova zoper prodajalko ne bo mogel uveljavljati nobenih zahtevkov.

Cena zemljišč znaša 35 evrov na kvadratni meter brez davka na dodano vrednost. Rok za vplačilo varščin je 20. maj, javni dražbi za predmetne nepremičnine pa bosta potekali 23. maja, v veliki sejni sobi Mestne občine Ptuj, in sicer:

  • s pričetkom ob 9. uri za SKLOP 1,
  • s pričetkom ob 10. uri za SKLOP 2.

Več informacij si lahko pridobite na spletni strani Mestne občine Ptuj.

Starejše novice