Danes so v Mestni hiši predstavili dva projekta izgradnje manjkajočih delov kanalizacijskega sistema v Mestni občini Ptuj. Medtem ko se je prvi že zaključil, dela v drugem projektu tečejo po načrtih.

V poročni dvorani Mestne hiše je danes potekala novinarska konferenca, na kateri so županja Mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek, direktor Komunalnega podjetja Ptuj, Janko Širec, kot izvajalec ter Drago Štrafela, nadzornik projektov, predstavili kar dva projekta izgradnje manjkajočih delov kanalizacijskega sistema v Mestni občini Ptuj

Stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje se je povečala na skoraj 99 odstotkov

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj«, sofinanciranega s strani evropske skupnosti, iz Kohezijskega sklada in s strani Republike Slovenije, iz Ministrstva za naravne vire in prostor, je nadgrajen obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda Mestne občine Ptuj.

Projekt, vreden 13.729.552,05 evrov z davkom na dodano vrednost, je vključeval izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega sistema, ki obsega po projektu 32,65 kilometrov, dejansko je bilo izgrajenega nekaj več kot 33 kilometrov.

»Vsi smo si oddahnili, da je ta projekt končan. Bil je zahteven projekt, tako časovno, kot na samem terenu. Iz tega mesta še enkrat hvala našim občankam in občanom za vso potrpežljivost, ki so jo pokazali, zagotovo ni vedno bilo lahko, od zapore cest, do tega, da je kdaj zmanjkalo vode, tudi elektrike, ampak na koncu smo to pripeljali do zaključka. Zdaj smo v Mestni občini pokriti s kanalizacijskim omrežjem na približno 99 odstotkov, več od tega skoraj ne gre,« je povedala županja Nuška Gajšek.

Glavni cilj projekta je bilo zmanjšanje emisij v vode

Čiščenje odpadne vode se zagotavlja na obstoječi Čistilni napravi Ptuj. S projektom se bo zmanjšala količina direktnih izpustov v okolje z ustreznim odvodnjavanjem in čiščenjem odpadnih voda.

Izboljšala se bo kakovost reke Drave dolvodno ter zmanjšala onesnaženost podtalnih voda.

Glavni cilj projekta je bil zmanjšanje emisij v vode, zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode.

Kakšna je skupna vrednost projekta?

Skupna ocenjena vrednost projekta v podpisani pogodbi je znašala 12.246.221,95 evrov z davkom na dodano vrednost, zaradi upravičenih stroškov izvedbe, je investicija po zaključku vredna 13.729.552,05 evrov z davkom na dodano vrednost.

Projekt je sofinanciran s strani evropske skupnosti iz Kohezijskega sklada v višini 5.508.196,93 evrov in Republike Slovenije, iz Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 972.034,75 evrov.

Stroške v višini 4.773.499,51 evrov je pokrila Mestna občina Ptuj. Prav tako je prispevek Mestne občine Ptuj tudi vrednost davka na dodano vrednost, ki znaša 2.475.820,86 evrov.

Vzporedno s projektom se je izvajalo tudi dodatno asfaltiranje cest, v katerih se je izvedla kanalizacija, v skupni vrednosti 95.727,33 evrov, hkrati so se izvedla odvodnjavanja (meteorna kanalizacija Jurčičeva, Praprotnikova, Zechnerjeva, Žabjak, Kicar, Na postajo, Ulica Šercerjeve brigade) v skupni vrednosti 174.262,99 evrov.

Previdena vrednost projekta se je povečala zaradi podražitev

Bili smo priča podražitvi za približno 11, 6 odstotka, je razkril Drago Štrafela.

»Podražitev je nastala zaradi kovida in vojne v Ukrajini. V tej krizi je bila zelo zamaknjena dobava vseh teh materialov. Podražitev je bila v skladu z analitično metodo in z nekimi dodatnimi pogajanji, ki smo jih izvedli v okviru pogodbe z naročniki, inžinirji, izvajalci in smo prišli s popustom na 11, 6 odstotka. Analitična metoda pa nam je kazala že skoraj dobrih 18 odstotkov,« je še povedal Štrafela.

Zaradi tega je prišlo tudi do zamika zaključka del.

»Govorimo o 12 odstotkih podaljšanja roka. Glede na to, da je bilo cca slabih 8 odstotkov dodatnih del, je bilo skorajda v okviru pogodbenega roka, nekje v okviru pričakovanega.«

Največja investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode v Mestni občini Ptuju

Gre za največji in zelo dolgotrajen projekt v Mestni občini Ptuj.

Županja Nuška Gajšek je poudarila, da je projekt trajal dolgo in je najprej zahteval veliko priprav, vsaj dve do tri leta projektiranja in nato še tri leta gradbenih del.

»Začetek tega projekta sega v mandat prejšnjega župana. Izjemnega pomena je, da so v mandatu župana Senčarja začeli pripravljati dokumentacijo, pripravljati projekt in so zagotovili sredstva v drr. Ne moremo si vseh zaslug lastiti sami. Vedno gre za neko kontinuirano delo, za časovnico, ki ji sledimo.«

Gre za največji gradbeni projekt, ki ga je komunalno podjetje v svoji zgodovini izvajalo, pove Janko Širec.

»Zahteval je ogromno organizacije, seveda tudi strokovnega dela, medtem ko sama gradnja kanalizacije ni bila tako zahtevna, iz tehničnega vidika, saj je šlo za klasično gradnjo, kot sama organizacija dela. Ko smo sklepali pogodbo se nismo nadejali težav, ki jih je prinesel kovid, pa tudi vojna v Ukrajini. Določenih materialov pravzaprav nekaj časa sploh ni bilo, ampak smo se vendarle nekako, po domače rečeno, znašli in uredili zadeve. Gradnje niti za malo nismo ustavili, je pa to, kot sem že rekel, zahtevalo organizacijske in strokovne pristope,« je pojasnil Širec.  

Dograditev kanalizacijskega omrežja sofinanciranega s strani programa Načrt za okrevanje in odpornost

V sklopu projekta »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot«, se s pomočjo dodeljenih sredstev iz sklada za Načrt za okrevanje in odpornost trenutno izvaja dograditev javne kanalizacije za dodatnih 144 populacijskih enot oziroma 48 priključkov.

Ocenjena skupna vrednost projekta znaša 1.894.274,90 evrov.

Na javnem razpisu za dodelitev sredstev iz sklada za Načrt za okrevanje in odpornost je Mestna občina Ptuj pridobila 930.710,60 evrov brez davka na dodano vrednost. Razliko v višini 621.973,74 evrov prispeva občina.

Zaključek gradnje bo še v tem koledarskem letu

Z investicijo želijo v Mestni občini Ptuj doseči izpolnjevanje zakonskih določil skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Nadalje želijo rešiti problematiko odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine, varovanje vodnih virov oziroma izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, zmanjšati vpliv na obremenitev podtalnice s fekalijami in zvišati kakovost bivanja.

Sam projekt prispeva 2,5 odstotka na vse priključke v Mestni občini Ptuj. 

Zaključek gradnje kanalizacije je predviden do 30. 9. 2024.  

Starejše novice