Vir: Facebook stran Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj je predstavila priporočila, ki so jih v okviru projekta TRIALOG pripravili za politične odločevalce.

Na novinarski konferenci ob zaključku projekta TRIALOG – Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja je Mestna občina Ptuj, 17. aprila, predstavila priporočila, ki so jih v okviru projekta pripravili za politične odločevalce.

Projekt TRIALOG je trajal dve leti

Projekt TRIALOG je trajal od junija 2022 do aprila 2024. Sofinancirala sta ga Norveški finančni mehanizem in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Iz Mestne občine Ptuj so sporočili, da so veseli, da so bili partner pri projektu, ki je prinesel veliko novih vpogledov v delovanje in pričakovanja mladih, predvsem v naši neposredni okolici.

»Čeprav se projekt dotika zelo zahtevnih tematik, smo veseli odziva tako mladih kot vseh ostalih deležnikov in partnerjev, ki so prispevali k oblikovanju vsebine projekta.«

Pripravili so priporočila za politične odločevalce

Mestna občina Ptuj je bila v okviru projekta zadolžena za to, da pripravi priporočila za politične odločevalce.

»Za namen pridobivanja konkretnih podatkov smo, ob študiju literature in sodelovanju z drugimi partnerji in njihovih izkušnjah, v letu 2023 izvedli štiri več deležniške posvete na različnih ravneh. Pripravljene zapisnike smo kvalitativno obdelali in izluščili nabor področij in tematik, ki smo jih nato oblikovali v priporočila.

Oblikovali smo 46 priporočil za različne deležnike, ki smo jih združili v pet področij: šolstvo in vzgoja, mladinsko delo, zdravje, pravosodje in splošna varnost, socialna varnost.«

Vzgoja in izobraževanje

Na področju vzgoje in izobraževanja priporočajo uvedbo splošnega predmeta, ki bi ga oblikovali z racionalizacijo ur drugih predmetov in bi naslavljal področja duševnega zdravja, nenasilja, partnerskih odnosov, komunikacijskih veščin in podobnih vsebin, ki so splošno uporabne.

Predmetno področje bi vpeljali v celotno vzgojno-izobraževalno vertikalo, ustrezno prilagojeno sposobnostim udeležencev na posamezni stopnji. Ob tem priporočajo še okrepitev šolskih svetovalnih služb z več načini prilagoditev.

Mladinsko delo

Na področju mladinskega dela priporočajo prenos financiranja izkušenih mladinskih delavcev in financiranja strokovnih izpopolnjevanj in supervizij na raven države, s čimer bi zagotovili kontinuiteto in zadržali izkušene kadre na področju mladinskega dela.

Zdravje

Za področje zdravja se priporočila nanašajo predvsem na uvedbo konstantnega spremljanja udeležencev vzgojno-izobraževalnega in delovnega procesa tudi z vidika duševnega zdravja, v obliki dopolnjevanja rednih sistematskih pregledov s tem področjem, obenem pa priporočajo povečanje frekvence teh pregledov.

Pravosodje

Za področje pravosodja priporočajo razširitev principa enkratne izpovedbe, ki velja za osebe do dopolnjenega 18. leta, na mlade do dopolnjenega 26. leta starosti.

Sistem se razširi tudi na vse žrtve različnih oblik nasilja in izključevanje možnosti prihajanja žrtve in povzročitelja v stik tekom procesnih dejanj.

Prav tako priporočajo, da se država v mednarodnem prostoru zavzame za uveljavljanje odgovornosti ponudnikov internetnih vsebin za primere razširjanja vsebin zlorab mladoletnih oseb in drugega nasilja, kakor tudi vzpostavitev diagnostičnega centra za mlade povzročitelje kaznivih dejanj.

»V družbi moramo skupaj dvigniti zavest in ničelno toleranco do nasilja, drog in alkohola, ki sta marsikje postala samoumevni del življenja.«

Socialna varnost

Na področju socialne varnosti je treba posebno skrb nameniti zadostnemu številu kvalitetnih bivalnih enot, ki bodo mladim dostopne v okviru prednostnih shem za mlade in v okviru neprofitnih najemov.

Z namenom približanja tematik duševnega zdravja in nenasilja lokalnemu prebivalstvu Mestna občina Ptuj predlaga lokalnim skupnostim intenzivnejše iskanje sodelovanja z različnimi društvi in službami, ki v okviru svojega delovanja pokrivajo omenjena področja.

Vir: Facebook stran Mestna občina Ptuj

Mladi so vitalni del družbe in tako jih je potrebno obravnavati

Lokalnim skupnostim so predlagali podroben organigram in zagon neformalnega posvetovalnega telesa, ki bo zajelo vse skupine mladih v lokalni skupnosti glede na različne segmentacijske določevalce, kot so starost, spol, interesi in vera.

»Funkcionarjem priporočamo, da ne izrekajo populističnih obljub v srečanjih z mladimi, strokovnim delavcem pa, da so do vseh pristno prijazni in da niso sami vzrok ali povod dodatnih težav mladih, ko iščejo kakršnokoli pomoč.

Mladi niso zgolj ena izmed družbenih skupin, mladi so vitalni del družbe, kakor drugi segmenti. Zato naj ne bodo zgolj naslovniki naših »rešitev«, ampak aktivni tvorci skupne sedanjosti ter prihodnost.«

Starejše novice