Vir: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Mariborski stanovanjski sklad je korak bližje k izgradnji novih stanovanj za mlade. Občina je razgrnila dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za 60 novih stanovanj na Taboru. Prav tako je znano, kako bodo videti.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor se že nekaj časa srečuje s pomanjkanjem najemnih stanovanj na območju občin ustanoviteljic sklada, pri čemer ugotavljajo, da prav v Mariboru posebej primanjkuje najemnih stanovanj za mlade in mlade družine.

V iskanju možne lokacije za izgradnjo potencialnih stanovanj sta Mestna občina Maribor in stanovanjski sklad evidentirala kot možno lokacijo območje v trikotnem stičišču obodnih ulic na Taboru. Gre za območje omejeno z Dvořakovo in Verstovškovo ulico in Ulico Moše Pijada.

Sklad je omenjeno območje izbral za primerno, tudi zaradi bližine središča mesta, univerze, šol, vrtcev, parka in drugih javnih institucij.

Na Mestni občini Maribor so že pripravili osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta, sedaj pa so javno razgrnili dopolnjen osnutek, ki bo v javni obravnavi do 30. januarja. Nato bo o njem odločal tudi mestni svet.

Vendar kaj točno se bo gradilo na Taboru? V nadaljevanju predstavljamo izbrano arhitekturno natečajno rešitev gradnje stanovanj, ki bo mladim v Mariboru ponudila nove bivalne možnosti.

Na natečaj prispelo 19 arhitekturnih rešitev

Na natečaj za gradnjo stanovanj za mlade in mlade družine na Dvořakovi ulici, ki sta ga razpisala Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, je prispelo 19 arhitekturnih rešitev.

Komisija pod vodstvom Gregorja Reichenberga, podžupana Mestne občine Maribor, ki je obravnavala na natečaj prispele rešitve, je izbrala elaborat, ki so ga ustvarili Aleš Vodopivec, Gašper Medvešek, Rok Willenpart, Ana Jerman, Janja Šušnjar, Grega Drobnič, Tadej Bolta in Maruša Zorec.

»Arhitekturna rešitev je bila izbrana zaradi premišljene urbanistične zasnove in navezave na širši prostorski kontekst mesta, zaradi domišljene tlorisne zasnove objektov in stanovanj ter zaradi spodbujanja sodobnega arhitekturnega izraza, sodobnega bivanja in splošne ambicioznosti,« so za Mariborinfo razložili na stanovanjskem skladu.

Predvidena je gradnja dveh objektov različnih etažnosti

Kvaliteto urbanističnega dela elaborata je komisija prepoznala v navezavi objekta v širši kontekst Ulice Moša Pijade. Zasnova namreč sledi logiki robne zazidave kareja z ločenimi vzdolžnimi objekti, ki je značilna za območje med Dvořakovo ulico, Ulico Moša Pijade in Ljubljansko ulico.

Za izvedbo investicije bo na sami Dvořakovi ulici prišlo do rušenja dveh stavb, in sicer stavb na številki 5 in 7. V eni izmed stavb je nekoč obratoval center za socialno delo, v drugi pa so nadomestno lokacijo dobile zdravstvene ambulante Zdravstvenega doma Maribor.

»Obstoječi stavbi konstrukcijsko ne ustrezata preureditvi v stanovanja, zato sta namenjeni rušitvi,« je med drugim zapisano v razpisni dokumentaciji.

V tem smislu je predvidena novogradnja deljena na dva objekta, ki oblikujeta odprt zahodni vogal z vmesnim prehodom v parkovno urejeno notranjost stanovanjskega območja.

Višinsko se stanovanjski objekti dvigujejo od Verstovškove ulice, kjer bo objekt zraven pritličja obsegal še tri nadstropja, do najvišje predpisane višine na urbanistično izpostavljenem zahodnem križišču, kjer bo objekt zraven pritličja obsegal še pet nadstropij.

»Arhitekturna zasnova elaborata predlaga bistvene lastnosti sodobnega bivanja za mlade in mlade družine. Elaborat omogoča in spodbuja druženje različnih starostnih skupin in na ta način krepi občutek pripadnosti in s tem oblikovanje skupnosti,« razlagajo na stanovanjskem skladu.

Terasa, igrala in manjši gostinski lokal

Avtorji predlagajo tipologijo »odprtega tlorisa«, ki ga odlikuje vtis prostornosti zaradi dvostranske orientacije ter fleksibilnosti. Vsa stanovanja so tako orientirana prečno, z ene strani so dodani ganki, z druge zasebni balkoni

Prav tako so si avtoriji zamislili teraso nad pasažo med objektoma, ki bo namenjena za razne prireditve na prostem, pa tudi igrala za otroke na južni strani stanovanjskega objekta, morebiti manjši gostinski lokal s teraso na križišču, ki mu je priključen skupni prostor za najrazličnejše dejavnosti, druženja, praznovanja, sestanke in igro otrok v obdobjih, ko ni možno zadrževanje na prostem.

Gradnja 60 stanovanj

Skupaj je tako predvidena gradnja 60 stanovanj, in sicer šest enosobnih, 21 dvosobnih, 18 trisobnih in pet petsobnih.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor napoveduje, da bodo pred zaključkom izgradnje izvedli javni razpis, ki bo javno objavljen.

»Pogoji in kriteriji razpisa še niso natančno opredeljeni. Predvidoma bodo stanovanja oddana za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja in s stroškovno najemnino,« poudarjajo na stanovanjskem skladu.

Gradnja stanovanj v letošnjem letu

Zraven objekta se prav tako predvideva gradnja treh podzemnih etaž, ki bodo namenjene parkiranju, shrambam za stanovalce ter potrebni hišni tehniki.

V vsaki kletni etaži pa je predvidenih okoli 30 parkirnih mest, skupaj s parkirnimi mesti za gibalno ovirane osebe. 

Če se pri razpisu in nadaljnjih postopkih ne bo zapletlo, bo konec letošnjega leta podana vloga za gradbeno dovoljenje. Rušitev sedanjega in gradnja novega objekta ter stanovanj je tako predvidena v letu 2023 ali leto kasneje.

Na stanovanjskem skladu dodajajo, da je ocena investicije zmagovalne rešitve 7,4 milijona evrov, pri tem pa ocenjen finančni okvir investicijske izvedbe gradbenih del, opreme za objekt in zunanjo ureditev, vključno z rušitvijo obstoječih objektov, znaša osem milijonov.

Starejše novice