Občina Ormož mladim in mladim družinam kot spodbudo za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja preko javnega razpisa namenja 40 tisoč evrov sredstev.

Občina Ormož je objavila javni razpis o pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v občini Ormož. 

V proračunu za leto 2024 so za pomoč zagotovljena sredstva v višini 40.000 evrov. 

Pomoč se dodeli v obliki enkratne pomoči kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja:

  • z nakupom nepremičnine (zemljišča namenjena stanovanjski gradnji), ki je v lasti občine Ormož na območju občine Ormož – ukrep št. 1;
  • z nakupom nepremičnine (zemljišča namenjena stanovanjski gradnji), ki ni v lasti občine Ormož ali za prvo gradnjo ali nakup enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ali za pridobitev lastninske pravice na posameznem delu stavbe na območju občine Ormož – ukrep št. 2. 

Kdo so upravičenci? 

Upravičenci so mlade osebe ali pari brez otrok, ki ob vložitvi popolne vloge niso stari več kot 41 let. 

Za mlado družino se šteje družina enega ali obeh staršev z enim ali več šoloobveznimi otroki, ne glede na starost staršev. 

Višina pomoči znaša 1/3 kupnine za ukrep št. 1. Za ukrep št. 2 znaša višina pomoči za mlade osebe ali par brez otrok največ 2000 evrov, na mlado družino pa največ 3000 evrov. 

Javni razpis skupaj z vsemi pogoji in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani občine Ormož. 

Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev pomoči oddajo najkasneje do vključno 16. septembra 2024. 

Strokovna komisija se bo sestala v enem mesecu po koncu razpisa in obravnavala vse popolne vloge. 

Starejše novice